Korzyści

 Realizacja działań w ramach projektu "Lean Green - z troską o środowisko" niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla PROFES, jak i dla interesariuszy.

 • Usystematyzowanie i efektywniejsza realizacja działań związanych ze społeczną odpowiedzialności biznesu (CSR), dzięki zdefiniowaniu strategicznych obszarów CSR, określeniu mapy interesariuszy i kanałów komunikacyjnych oraz zbudowaniu Strategii CSR dla PROFES.
 • Wzmocnienie wśród interesariuszy świadomość działań podejmowanych przez firmę w zakresie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu (w szczególności działań proekologicznych).
 • Wzmocnienie wizerunku firmy i podniesienie jej prestiżu dzięki wdrożeniu i konsekwentnej realizacji założeń Strategii CSR (w tym działań proekologicznych).
 • Analiza i ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy w obszarze zużycia energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, materiałów eksploatacyjnych dzięki przeprowadzonym audytom oraz działaniom optymalizacyjnym (inwestycyjnym i świadomościowym).
 • Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, dzięki odpowiednim standardom i monitorowaniu.
 • Wzrost świadomości pracowników i współpracowników firmy na temat miejsc powstawania marnotrawstwa i eko-marnotrawstwa oraz sposobów jego eliminacji.
 • Wzrost motywacji i zmiana postaw pracowników i współpracowników na pro-aktywną, dzięki wdrażaniu proekologicznych działań i upowszechnianiu proekologicznych postaw.
 • Wzrost świadomości wszystkich interesariuszy firmy na temat działań podejmowanych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym ekologii).
 • Ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne, poprzez podjęcie szeregu działań ograniczających negatywny wpływ organizacji na środowisko naturalne.
 • Wzmocnienie wiarygodności firmy poprzez uzyskanie certyfikacji poświadczającej proekologiczny charakter funkcjonowania.
 • Zwiększenie wolumenu produktów firmy o innowacyjny produkt doradczy Lean Green Service, mający na celu analizę organizacji pod kątem możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych z wykorzystanie metodologii kaizen.
 • Zwiększenie wolumenu sprzedaży w związku z poszerzeniem oferty o nowy produkt.